Zona privada

L’Associació

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

Contacte
PERSONALITAT JURÍDICA

L’ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l’any 1983 i registrada a l’I.M.A.C. del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l’administració pública a tots els associats, en aquells temes que els afectin.

Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l’àmbit d’actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l’activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l’objecte social.

En l’actualitat, aquest col·lectiu d’associats s’estima que gestiona l’abastament, en alta i/o baixa, a més del 85 per cent de la població de Catalunya, i el sanejament del 45% de la mateixa.

A l’ASAC coexisteixen des de les més importants empreses i serveis fins als més petits proveïdors i subministradors d’aigua de Catalunya.


OBJECTIUS

Segons els seus estatuts, i en síntesi, constitueix l’objecte de l’entitat el següent:

  1. Coordinar i orientar les activitats de tots els seus membres.
  2. Estimular la realització de tota mena d’estudis i investigacions sobre la temàtica del sector, divulgant els seus resultats.
  3. Col·laborar amb l’Administració per a perfeccionar els serveis d’aigua i sanejament.
  4. Fomentar, tècnica i socialment, l’Enginyeria Sanitària i l’explotació dels serveis d’aigua i sanejament.
  5. Participar i col·laborar amb associacions de finalitats semblants. 
  6. Establir serveis tècnics de consulta i documentació amb realització d’estudis especials.
  7. Cooperar amb altres grups socials organitzats de caràcter no sindical.
  8. Informar a l’opinió pública sobre l’activitat del sector que representa.

Tot això es desenvolupa mitjançant una sèrie d’actuacions, tals com:

L’ASAC, com a primera entitat representativa del sector, és un interlocutor ineludiblede les administracions públiques, especialment l’autonòmica, en tots aquells temesrelacionats amb la gestió de l’aigua a Catalunya.

Així l’ASAC, directament ó a través dels vocals de la seva Junta de Govern,o en representació d’altres entitats, està present en els òrgans de direcció idecisió de la Comissió de Preus de Catalunya, Consell per a l’ús sostenible del’aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’AEAS (Asociación Española deAbastecimientos de Agua y Saneamiento), de l’AGA (Asociación Española de EmpresasGestoras del Servicio de Agua a Poblaciones), Consell General del Foment del TreballNacional i Comissió Negociadora dels Convenis laborals provincials de Catalunya. 

Tanmateix, l’ASAC està adherida a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i tédesignats àrbitres per a cadascuna de les províncies catalanes.

Per altra banda, l’ASAC ha estat la promotora i continuaorganitzant les Jornades Tècniques per a les empreses i serveis d’aigua deCatalunya i les Jornades sobre la Millora de la Gestió de l’Aigua aCatalunya, les quals amb divuit edicions en conjunt i des de l’any 1984, han servit i serveixen de fòrumdidàctic i de debat sobre cadascun dels múltiples aspectes tècnics,jurídics, econòmics i socials que conformen el nostre camp professionald’actuació.

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC

Contacte
Zona privada