Zona privada

Política de privacidad

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

Contacte

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE L’AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGÜES DE CATALUNYA (ASAC)

 

 

 

Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

 

La AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGÜES DE CATALUNYA (en endavant, ASAC) amb C.I.F. G58184730 i amb domicili social a Carrer de l’Nord, 88, 08221- TERRASSA (BARCELONA).

 

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

ASAC podrà tractar les dades personals facilitades pels associats i usuaris amb les següents finalitats:

 

• Inscripció i associació: Gestionar les sol·licituds d’inscripció i associació.

 

• Gestió d’activitats d’ASAC: Gestionar les activitats desenvolupades per ASAC a favor dels seus associats i altres persones interessades, inclosa la participació en l’Assemblea General i, si escau, Junta de Govern, així com per a la inscripció en esdeveniments, jornades tècniques o activitats anàlogues (com la invitació a participar en l’enquesta sobre la caracterització i tendències dels serveis de proveïment i sanejament), que poguessin ser desenvolupades o gestionades per la ASAC.

 

• Contacte i tramitació de sol·licituds: Gestionar les sol·licituds d’informació o consulta dirigides pels usuaris, ja siguin associats o no, a l’ASAC.

 

• Enviament, inclòs per mitjans electrònics, de newsletter i informació relativa a l’Associació i les seves activitats: Enviar comunicacions informatives (no publicitàries o comercials) als associats i interessats en novetats legislatives o activitats realitzades per ASAC. Aquests enviaments podran incloure informació sobre les activitats (presents o futures) d’ASAC, novetats d’interès per als associats, notícies i informacions d’interès sobre el sector de proveïment i sanejament. En qualsevol cas, les comunicacions a remetre per ASAC tindran caràcter informatiu o transaccional, no publicitari ni comercial.

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

 

Les dades personals que tractem en ASAC procedeixen de la persona interessada o bé són generats com a conseqüència de la relació entaulada entre l’associat o interessat i ASAC.

 

 

 

Garanties aportades per l’interessat

 

 L’interessat, a l’facilitar les seves dades personals a ASAC, garanteix que les dades que proporciona són veraços, corresponen a la persona interessada i es troben actualitzats.

 

 Quins tipus de dades tractem?

 

 En el desenvolupament de les finalitats de tractament esmentades, ASAC podrà tractar dades personals de les següents tipologies:

 

• Dades identificatives i de contacte (per exemple, nom i cognoms, adreça de correu electrònic, domicili postal).

 

• Dades professionals (p.ex., lloc o càrrec).

 

• Dades econòmiques i financeres (p.ex., dades bancàries per al pagament de la quota d’associat).

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

A continuació, s’informa de les bases legals aplicables a cada un dels tractaments de dades desenvolupats per ASAC.

 

Finalitat del tractament de dades

Base legitimadora

Inscripció i associació

Desenvolupament de la relació contractual entaulada entre l’interessat i ASAC, en aplicació dels seus Estatuts (article 6.1. B) Reglament General de Protecció de Dades, d’ara endavant, RGPD).

Gestió d’activitats de l’Associació

Desenvolupament de la relació contractual establerta entre l’associat, altres persones interessades i ASAC (article 6.1. B) RGPD).

Contacte i tramitació de sol·licituts

Desenvolupament de la relació precontractual entaulada entre l’interessat i ASAC (article 6.1. B) RGPD).

Enviament de newsletter

Desenvolupament de la relació contractual establerta entre l’associat i ASAC, en aplicació dels seus Estatuts (article 6.1. B) RGPD) i el consentiment per a tercers no associats (article 6,1 a) RGPD)

 Qui són els destinataris de les dades?

 

ASAC no realitza comunicacions de dades per assolir les finalitats de tractament detallades en la present Política de Privadesa, tret que fos exigible en compliment d’alguna obligació legal.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

ASAC conservarà les dades personals exclusivament durant el temps necessari per executar l’activitat o finalitat de tractament que en cada cas sigui procedent, d’acord amb l’informat. I, posteriorment, degudament bloquejades, els conservarà d’acord amb els terminis legals que siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent. Transcorreguts els terminis legals de prescripció es procedirà a l’esborrat de dades.

En cas de les dades personals dels associats, es conservaran en tant es mantingui vigent la condició d’associat, és a dir, en tant l’associat no sol·liciti la seva baixa en l’associació o notifiqui el canvi de representant persona física. I, posteriorment, d’acord amb els terminis legals que siguin aplicables de conformitat amb la normativa vigent.

 

Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

 

 ASAC tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seva seguretat i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i els caps de l’tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades i com pot exercir-?

 

La Llei li reconeix l’exercici dels següents drets en matèria de protecció de dades:

 

Dret

Contingut

Accès

Pot consultar quines dades personals estan inclosos en les bases de dades d’ASAC

Rectificació

Pot sol·licitar que modifiquem les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió

Pot sol·licitar que eliminem les seves dades personals

Limitació del tractament

Pot sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies:

 

– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

– Quan el tractament és il·lícit, però Un. S’oposa a la supressió de les seves dades.

– Quan ASAC no necessiti tractar les seves dades, però Un. Els necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Quan vostè. S’hagi oposat a el tractament de les seves dades, per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Pot rebre, en format electrònic, les dades personals facilitades, així com indicar-nos que els transmetem en aquest format electrònic a un altre responsable.

A presentar una reclamació davant l’autoritat competent

Pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent per a la defensa dels seus drets, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la pàgina web www.aepd.es.

 

Per exercitar aquests drets, NOMÉS cal que envieu una comunicació a AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGÜES DE CATALUNYA, Be per correu electrònic a l’Adreça [email protected], o Bé mitjançant correu postal a l’Adreça de Carrer de l’Nord , 88, 08221 – Terrassa (Barcelona), amb la referència «Protecció de dades». La sol·licitud ha de contenir còpia de su DNI o Altre document identificatiu equivalent, aixi com el contingut Mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix a els Requisits especificats, se li podrà requerir l’esmeni. L’Exercici d’aquests drets és gratuït, si Bé podrà cobrar un cànon Quan els sol·licituds siguin l infundades, excessives o repetitives.

 

Vigència de el present document i modificacions

 

La present Política de Protecció de Dades te un periode de VALIDESA indefinit Fins que no va seguir modificada.

 

En cas d’introduir modificacions en la present Política de Privacitat que ASAC consideri que l ‘usuari no vaig poder esperar raonablement o Bé modificacions de caràcter substancial, ASAC comunicarà de manera expressa aquests Canvis ALS usuaris. En AQUEST SENTIT, s’entén per comunicació expressa la publicació d’1 avís informatiu al lloc web durante 1 temps determinat o, si s’escau, la comunicació directa con los Usuaris, per Exemple, a través del correu electrònic.

 

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC

Contacte
Zona privada