Zona privada

Òrgans de Govern

Els òrgans de Representació, Govern i Administració de l’ASAC són els següents:

L’Assemblea General, la Junta de Govern, la Comissió Executiva, el President i el Secretari General.

A la Junta de Govern, hi és representat un Membre de Número per cadascun dels sectors quecorresponen a gran, mitjana o petita empresa o servei, amb una representació suficient de l’àmbit territorial de Catalunya.

Contacte

L’ASAC és una associació professional, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïda l’any 1983 i registrada a l’I.M.A.C. del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, pel que pot representar de forma col·lectiva davant l’administració pública a tots els associats, en aquells temes que els afectin.

Poden ser-ne membres les persones físiques i jurídiques l’àmbit d’actuació de les quals sigui la producció de béns i serveis específicament relacionats amb la gestió integral dels recursos hidràulics. Així mateix, podran ser socis aquelles persones físiques i jurídiques, l’activitat professional de les quals estigui directament relacionada amb l’objecte social.

En l’actualitat, aquest col·lectiu d’associats s’estima que gestiona l’abastament, en alta i/o baixa, a més del 85 per cent de la població de Catalunya, i el sanejament del 45% de la mateixa.

A l’ASAC coexisteixen des de les més importants empreses i serveis fins als més petits proveïdors i subministradors d’aigua de Catalunya.


JUNTA DE GOVERN

President: Sra. Ana MARESCA LASA 

Vicepresident segon: Sr. Joan Carles FERRATÉ MESEGUER 

Tresorer: Sr. Carles CASAS OLIVELLA 

Vocal per gran empresa: Sra. Maria SALAMERO SANSALVADÓ

AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, SA. 

Vocal per mitjana empresa: Sr. Joaquim VICENS ALAY

COMPANYIA D’AIGÜES DE PALAMÓS, SA. 

Vocal per petita empresa: Sr. Guillem TRESERRA PRAT

ABASTAMENTS TRACTAMENTS I CONTROL D’AIGÜES,SL. 

Altres Vocals: Sr. Daniel MILAN CABRÉ  

  Sr. Marc PIFARRÉ i ESTRADA 

  Sr. Joan L. CASTILLO i CASTILLA 

  Sr. Jordi FONTANA USÓ

  Sr. Josep Mª PLANAS i OLIVELLA 

  Sr. Jordi AGUILERA ORPINELL 

  Sra. Rut FONTANET VICTORIA

  Sr. Antoni VENTURA RIBAL 

  Sr. Emili GIRALT VIA 

  Sr. Aurelià GARCÍA RUZ 

  Sr. Fernando BARBEITO TABOADA

  Sr. Àngel DUTRAS i CONGOST 

  Sr. Jordi AGUSTÍ i VERGÉS 

Secretària General: Sra. Isabel MASCARÓ i CURRÀS 

 

Així mateix, els senyors President, Vicepresident i Tresorer constitueixen la Comissió Executiva de l’associació.

AGRUPACIÓ DE SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA

ASAC

Contacte
Zona privada