10ª Jornada tècnica per a les empreses i serveis d'aigua de Catalunya
INICI PROGRAMA


DIJOUS 28/11/2013

8.45h Recepció assistents
9.30h Benvinguda i inauguració de la Jornada.
Sr. Ignacio Escudero, president de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC) i l'Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona.

9.45h PRIMER BLOC. Presenta: Sr. Josep Maria Planas, director d'Aigües de Castellbisbal
9.50h El regulador únic del sector de l'aigua a Espanya i a Catalunya.
Sr. Josep Carbonell, secretari general de l'Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).
10.35h La llei de bases de règim local estatal i catalana. Novetats i efectes en el sector.
Sr. Manel Jardí, director de l'Àrea Jurídica d'Aigües de Reus.
11.05h La millora de l'eficiència energètica dels serveis i la ISO 50.001.
Sra. Mariona Coll, cap d'Unitat d'Indústria i Transport de l'Institut Català d'Energia.
11.35h Pausa-cafè

12.05h SEGON BLOC. Presenta: Sr. Josep Alabern, gerent d'Aigües de Manresa
12.10h Els Water Safety Plans (WSF). Què són i quines perspectives ens esperen en relació amb ells.
Sr. Miquel Paraira, director de qualitat de l'aigua i responsable d'innocuïtat d'Aigües de Barcelona.
Sr. Daniel Milan, director del laboratori i responsable d'innocuïtat de l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA).
12.40h El manteniment de les instal.lacions de sanejament i depuració en alta.
Sr. Rogeli Fletas, conseller d'Aigües de Vic.
13.15h Posar el client al centre de l'estratègia: un cas pràctic d'aplicació de la figura del defensor.
Sr. Lluís Martínez, Customer Counsel and Public Affairs d'AGBAR.
13.45h Dinar de treball al mateix recinte

16.00h TERCER BLOC. Presenta: Sr. Ignacio Escudero, president de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC)
16.10h Col·loqui - debat: Aigua i economia. Els efectes del cànon de l'aigua, de la morositat i les polítiques socials en els serveis.

Intervenen:
Sr. Xavier Ventayol, director Territorial de Catalunya Nord de Sorea.
Sr. Llorenç Alerm, director d'Aigües de Mataró.
Sr. Juan Luis Castillo, director Zona II d'Aqualia.
Sr. Javier Villamayor, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona.
Sr. Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum.

Conductor:
Sr. Ricard Lahoz, periodista, professor de la Universitat Rovira i Virgili.
17.15h Torn de preguntes
17.30h Cloenda de la Jornada.
Sr. Ignacio Escudero, president de l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC) i Sr. Jordi Agustí, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.